KYB MonoMax Shocks for Chevrolet Blazer 2WD Models