KYB MonoMax Shocks for Chevrolet Blazer 4WD Models